• Weinig of geen activiteiten vennootschap niet van belang bij beantwoording van de vraag of er sprake is van een onbelangrijk verzuim in de zin van artikel 2:248 lid 2 BW

    26 September 2013, 15:03

Uit artikel 2:248 lid 2 BW volgt dat het niet voldoen aan de boekhoudplicht of niet-tijdige openbaarmaking van de jaarrekening onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur oplevert, tenzij sprake is van een onbelangrijk verzuim.

Lees verder