• Klachtplicht en bewijslastverdeling

    13 January 2015, 16:20

Een koper die een gebrekkige zaak ontvangt dient binnen bekwame tijd te protesteren nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Voor de verkoper is het voldoende te stellen dat er niet tijdig is geklaagd. Bij te laat protesteren riskeert de koper verval van al zijn rechten ter zake van de tekortkoming. De klachtplichtregeling heeft de strekking de verkoper te beschermen (zie: art. 6:89 & 7:23 BW).  Immers, de verkoper moet er op kunnen vertrouwen dat de koper met spoed onderzoekt of de geleverde prestatie aan de verbintenis beantwoord. De vraag of er al dan niet tijdig is geklaagd komt echter pas aan de orde als de verkoper daadwerkelijk dit verweer voert.

In deze zaak gaat het om de verkoop en levering door FAR aan Edco van een partij petten. Volgens Edco is er sprake van wanprestatie doordat de petten in kwaliteit (stof, afwerking) in ongunstige zin afweken van de eerder getoonde monsters. FAR vordert van Edco betaling van de koopprijs van de petten.

Met dit arrest geeft de Hoge Raad expliciet aan dat het op de weg van de koper ligt om te bewijzen dat, en wanneer, er is geklaagd. Dit wijkt af van eerdere rechtspraak op grond waarvan de koper moest bewijzen “dat en op welke wijze hij tijdig en op voor de verkoper kenbare wijze heeft geklaagd” (HR 23 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3733). Kortom, de koper dient nu nauwkeurig het moment en tijdstip van klagen aan te geven. Naderhand is het aan de verkoper te bewijzen dat daarmee niet tijdig is geklaagd.

Ook dient de rechter bij de te maken afweging rekening te houden het nadeel dat de verkoper lijdt door het late tijdstip waarop de koper heeft geklaagd. Naar het oordeel van de Hoge Raad stond het in hoger beroep het gerechtshof niet vrij uit eigen hoofde te onderzoeken of FAR relevant nadeel had ondervonden in het tijdsverloop totdat is geklaagd. Edco had in het onderhavige geval daar een beroep op moeten doen. Dit is niet gebeurd.

Zie HR 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593 (FAR Trading / Edco Eindhoven).

Auteur: Sophie Chaouat (schaouat@lawton.nl)

Dit bericht is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.