• Follow on-acties

    16 January 2018, 13:55

Recentelijk verschenen er diverse nieuwsberichten in de media over de door de Europese Commissie opgelegde hoge boetes voor kartelvorming door truckfabrikanten. Recordboetes, zo werd door de Europese Commissie zelf bericht.[1] In het persbericht van de Europese Commissie werd tevens aangegeven dat particulieren of ondernemingen die van concurrentiebeperkende praktijken zoals in deze zaak nadeel ondervinden, de zaak voor de nationale rechter kunnen brengen en schadevergoeding kunnen eisen. Dit wordt een follow on-actie genoemd.

Steeds vaker worden bedrijven die door de Europese Commissie zijn beboet wegens het vormen van een (grensoverschrijdend) kartel geconfronteerd met daarop volgende civiele schadevorderingen. Daarbij wordt veelal het standpunt ingenomen dat – direct of indirect – schade is geleden vanwege gemaakte (te hoge) prijsafspraken. Vanuit Europa wordt de mogelijkheid voor benadeelden om dergelijke schadevorderingen in te kunnen stellen gestimuleerd en de Europese Commissie wil zoveel mogelijk garanderen dat benadeelden daadwerkelijk schadevergoeding kunnen vorderen. De Richtlijn[2] betreffende regels voor schadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht is in 2014 gepubliceerd en dient uiterlijk 26 december 2016 door de lidstaten te zijn omgezet in nationaal recht. Inmiddels is er in dat kader in Nederland een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek.[3] Nederlandse rechters lijken bij de beoordeling van dergelijke procedures al richtlijnconform en in overeenstemming met het wetsvoorstel te (moeten) handelen.[4]

Indien het enigszins mogelijk is wordt veelal Nederland door benadeelde partijen gekozen als land om een schadeclaim aanhangig te maken na vaststelling van een (grensoverschrijdend) kartel. Dat gebeurt meestal met behulp van een zogenaamde – in Nederland gevestigde – ankergedaagde. Er zijn al de nodige follow on-procedures gevoerd en Nederland staat inmiddels wel bekend als een land met een gunstig procesklimaat voor dergelijke procedures.[5] In de regel wordt eerst een zogenaamde verklaring voor recht gevraagd dat inbreuk op het mededingingsrecht is gemaakt. Om een dergelijke verklaring voor recht te verkrijgen is in beginsel “slechts” nodig dat vast komt te staan dat er sprake is geweest van een inbreuk op het mededingingsrecht en dat aannemelijk is dat de benadeelde daardoor schade heeft geleden. De vraag of daadwerkelijk sprake is van schade en of dat ook is veroorzaakt door de inbreuk komt pas aan de orde in een zogenaamde schadestaatprocedure.

In follow on-procedures komen veel juridische vraagstukken voorbij. Lawton heeft ervaring met het bijstaan van aangesproken partijen in een follow on-actie.[6] Wilt u meer weten over (bijstand in) follow on-acties, neem dan contact op met ons kantoor via info@lawton.nl of 076 52 33 450.

© Lawton Advocaten, 2016

Dit bericht is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.[1] “Antitrust: Commission fines truck producers € 2.93 billion for participating in a cartel”: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_en.htm

[2] Richtlijn 2014/104/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie.

[3] Kamerstukken II 2015-2016, 34 490, nr. 2.

[4] De Hoge Raad heeft recentelijk duidelijk overwogen dat het wenselijk is het nationaal recht zo uit te leggen dat het leidt tot uitkomsten die verenigbaar zijn met de Richtlijn en het wetsvoorstel. Zie HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483.

[5] Inmiddels zijn al diverse follow on-acties in Nederland bekend, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van het luchtvrachtkartel, liften- en roltrappenkartel, Natriumchloraatkartel, Colour Display Tubes-kartel, Spanstaalkartel.