• Dubbele pech

    16 January 2018, 13:54

De werkgever is tegenover derden aansprakelijk voor fouten van ondergeschikten, als er verband bestaat tussen de daad en de taak van die medewerker. Daarnaast is een werkgever op grond van de zorgplicht aansprakelijk voor de schade, die de werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid van de werknemer. Kan de werkgever met succes aansprakelijk worden gesteld indien twee medewerkers in één gang tegen elkaar opbotsen en één van de werknemers hierbij haar pols bezeert? Deze vraag kreeg de Rechtbank Midden-Nederland onlangs voorgelegd. Wat was er aan de hand?

De werkneemster werkt als apothekersassistente. Tot haar taken behoort het rondbrengen van medicijnen. De uitgereikte medicatie wordt bijgehouden in patiëntendossiers. De werkneemster hoort dat haar collega, een verpleegkundige, wordt opgepiept. De werkneemster heeft dit oproepsignaal gehoord en is dichter bij de dossierkar gaan staan om de verpleegkundige te laten passeren. Toch botst de verpleegkundige in de smalle doorgang tegen de werkneemster, de kar en een stapel dossiers. De werkneemster tracht te voorkomen dat de stapel dossiers op de grond valt en bezeert hierdoor haar pols. Vervolgens werkt de werkneemster door met de klachten. Een arts heeft later een ruptuur in de pols gediagnostiseerd. De werkneemster is geopereerd, maar de pijnklachten zijn gebleven. Uiteindelijk wordt geconcludeerd dat de werkneemster lijdt aan een complex regionaal pijnsyndroom. Daarnaast lijdt de werkneemster aan een erfelijke ziekte waardoor zij inmiddels rolstoelafhankelijk is geworden.

De werkneemster vordert dat voor recht wordt verklaard dat de werkgever aansprakelijk is voor de door haar geleden schade, op te maken bij staat op grond van artikel 6:170 BW danwel artikel 7:685 BW.

De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt het navolgende: voor toepassing van artikel 6:170 BW moet sprake zijn van een fout van een ondergeschikte, kortom een toerekenbare onrechtmatige daad. Aan de werkneemster kan haar reflexmatige reactie (opvangen van de dossiers) niet worden toegerekend. De gehaaste situatie was voor de werkneemster een kenbare situatie. Dergelijke spoedeisende situaties doen zich in een ziekenhuis regelmatig voor. Dat de gehaaste verpleegkundige in de smalle doorgang tegen de werkneemster, de kar of de stapel dossiers kon opbotsen, was niet zo bijzonder dat de werkneemster dit redelijkerwijs niet kon verwachten. Daarnaast is er geen aanleiding te veronderstellen dat de verpleegkundige moedwillig in botsing is gekomen. Alleen achteraf kan worden vastgesteld dat de verpleegkundige haar snelheid en/of beweging niet juist heeft ingeschat, maar niet kan worden gezegd dat de waarschijnlijkheid van een ongeval of letsel zo groot was dat zij haar pas had moeten inhouden of had moeten waarschuwen. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een ongelukkige voor de werkneemster zeer onfortuinlijke samenloop van omstandigheden. De werkgever is niet aansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW.

Voor de vraag of de werkgever haar zorgplicht als werkgever is nagekomen is eveneens van belang dat sprake was van een alledaags botsingsgevaar in een niet gevaarlijke werksituatie. Dit kan nu eenmaal voorkomen. Daarvoor hoeft een werkgever niet te waarschuwen. De werkneemster heeft zich nog op het standpunt gesteld dat de werkgever er voor had kunnen en moeten zorgen dat de dossierkar op een andere vaste plek dient te staan, maar niet gesteld of gebleken is dat er daadwerkelijk een plek beschikbaar was waar de kans op botsingen beduidend kleiner zou zijn. Ook wordt meegewogen dat de kans dat zich een botsing zou voordoen met ernstig letsel tot gevolg beperkt was. Ook is niet gebleken dat er eerder ongelukken of bijna-ongelukken zijn gebeurd. De rechtbank komt tot het oordeel dat de werkgever niet is tekortgeschoten in haar zorgplicht.

In deze uitspraak kon de werkgever niet meer doen dan zij had gedaan, waardoor zij niet aansprakelijk was voor de gevolgen van het ongeluk.

Heeft u vragen over de zorgplicht van een werkgever of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Mevrouw mr. J.H.A. (Janneke) Klompmakers –auteur van dit artikel- is een van onze specialisten op het gebied van Arbeidsrecht. U kunt haar bereiken via e-mail: jklompmakers@lawton.nl of telefoon: 076 52 33 450

Lees hier de uitspraak.

Lawton, © 2016

Dit bericht is puur informatief van karakter. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht geldt niet als juridisch advies. Voor het gebruik hiervan is Lawton niet verantwoordelijk.